Marijuana-Plant-Nutrient-Uptake-1
مدیریت عناصر غذایی برای کاهش اثرهای منفی تنش خشکسالی در گیاهان

مدیریت عناصر غذایی برای کاهش اثرهای منفی تنش خشکسالی در گیاهان

نوشته شده در کلیات و تعاریف 369 بدون نظر

خشکسالی ممکن است در گیاهان کمبود عناصر غذایی ایجاد کند (حتی در خاک‌های حاصلخیز) چون تغییر ویژگی‌های فیزیکی، زیستی و شیمیایی خاک بر اثر خشکسالی می‌تواند تحرک عناصر غذایی و جذب آنها به‌وسیله گیاهان را کاهش دهد. به عبارت دیگر، هنگامی که گیاهان با تنش خشکسالی مواجه می‌شوند، به‌دلیل ارتباط نزدیک بین رطوبت و فراهمی عناصر غذایی از تنش کمبود عناصر غذایی نیز رنج می‌برند. برای مثال، در مناطقی که بارندگی زیاد است، نیتروژن بر اثر آبشویی و یا نیترات‌زدایی هدر می‌رود و در مناطق خشک، نیتروژن در خاک باقی‌مانده و مورد استفاده گیاه قرار نمی‌گیرد. فسفر، رشد ریشه را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد؛ بنابراین، در شرایط کمبود فسفر، گیاه به‌دلیل توسعه ضعیف سیستم ریشه‌ای قادر به جذب آب از اعماق خاک نیست. لذا، چنین گیاهانی نسبت به گیاهان دارای فسفر کافی و با سیستم ریشه‌ای گسترده‌ از خشکسالی آسیب بیشتری می‌بینند. در گیاهانی که نیتروژن زیادی دریافت می‌کنند، رشد بخش هوایی بیشتر از ریشه‌ها بوده و سرعت جذب آب به‌وسیله ریشه‌ها و انتقال آن به بخش هوایی کم بوده و ممکن است در شرایط تنش خشکسالی نیاز گیاه به آب را تأمین نکند. در نتیجه گیاه بیشتر از تنش خشکسالی آسیب می‌بیند. در گیاهان لگوم، خشکسالی سبب کاهش فعالیت آنزیم نیترات ریداکتاز، ساخت پروتئین و تثبیت نیتروژن می‌شود. پتاسیم در فرآیند تنظیم اسمزی در گیاه نقش داشته و پتانسیل آب بافت‌ها را کاهش می‌دهد. حرکت پتاسیم به درون و بیرون سلول‌های نگهبان روزنه‌ها، مسئول باز و بسته شدن روزنه‌ها بوده و در هنگام تنش خشکسالی از طریق بستن روزنه‌ها سبب کاهش هدررفت آب از گیاه می‌شود. بنابراین، در گیاهانی که کمبود پتاسیم دارند، روزنه‌ها به‌درستی وظیفه خود را انجام نداده و هدررفت آب از گیاه بسیار زیاد خواهد بود (فائو، 2006). غیر از پتاسیم و کلسیم، تمامی عناصر پرمصرف در داخل ترکیب‌های آلی مانند اسیدهای آمینه و پروتئین‌ها (نیتروژن و گوگرد)، اسیدهای نوکلئیک (نیتروژن و فسفر)، فسفولیپیدها (فسفر) و کلروفیل (منیزیم) وجود دارند. گزارش‌های زیادی در مورد نقش مثبت عناصر غذایی در کاهش اثر تنش  خشکسالی در گیاهان وجود دارد. برای مثال، مصرف نیتروژن، پتاسیم، کلسیم و منیزیم در شرایط تنش خشکسالی سبب کاهش سمیت گونه‌های فعال اکسیژن از طریق افزایش غلظت آنتی‌اکسیدان‌هایی مانند سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و پراکسیداز در گیاهان می‌شوند (الیزامار و همکاران، 2011). سوپراکسید دیسموتاز یکی از آنزیم‌های دارای آهن، منگنز، مس، روی و نیکل می‌باشد که نقش مهمی در سیستم دفاعی گیاهان در برابر رادیکال‌های سوپراکسید دارد (مارشنر، 1995؛ جیانگ، 2006). فعالیت اندک آنزیم پراکسیداز نشان‌دهنده شرایط طبیعی گیاه است و پراکسیدازها اثر سمی H2O2 را از بین می‌برند (کریمی و همکاران، 1387).برچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com